Ο νόμος προστατεύει τα ζώα


Νόμος 1038/1932
« Περί προστασίας των ζώων »
Άρθρο1.
Όποιος βασανίζει ή κακοποιεί ή μεταχειρίζεται
με σκληρότητα ή πέρα της φυσικής του
αντοχής, ή χρησιμοποιεί προς εργασία ζώο
ασθενές ή ανάπηρο, τιμωρείται με πρόστιμο ή
κράτηση.
Βασανισμός ζώου θεωρείται:
Α) Η χρησιμοποίηση και ο εξαναγκασμός των
σκύλων να σύρουν οποιοδήποτε φορτίο,ως και η πρόσδεση στην ουρά τους οποιουδήποτε αντικειμένου.
Β) Η μαστίγωση των ζώων στο κεφάλι ή στην κοιλιά, οι γροθιές, τα λακτίσματα και η χρησιμοποίηση ξύλων ή άλλων μέσων που μπορούν να τους προκαλέσουν πληγές ή πόνους, εκτός από ειδικό μαστίγιο από σχοινί.
Γ) Η χρησιμοποίηση θεραπευτικών μεθόδων από μη ειδικούς κτηνιάτρους που μπορούν να βλάψουν τα ζώα.
Δ) Η μη χορήγηση τροφής και νερού στα εργαζόμενα επί δωδεκάωρο ζώα και επί εικοσιτετράωρο στα μη εργαζόμενα.